Biz hakda

HONGKONG HUIYUAN Halkara söwda Co., Limited

“HONGKONG HUIYUAN International Trade Co., Limited” Hytaýda iň uly polat we alýumin öndüriji we eksportçylardan biridir. Hytaýyň Şandong welaýatynda, Çingdao portunyň we Týanjinin portunyň golaýynda, çalt ýüklemek we ýer ýüklerini tygşytlamak. Bu kompaniýanyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 600,000MT bolan iki sany GI önümçilik liniýasy bar. GI liniýasynyň biri, täjirçilik gurluşyklary we binalary üçin ýokary hilli yzygiderli gönüburçly GI polat rulony öndürmek üçin ýörite işlenip düzülendir. Şeýle hem bu kompaniýanyň ýylda 150,000MT kuwwatlylygy bolan bir PPGI önümçilik liniýasy bar. Kompaniýanyň üç sany “Hot Dip Galvanized” ýaly ösen önümçilik enjamlary bar. Polat rulon önümçilik liniýalary, iki reňkli örtükli polat rulon önümçilik liniýalary we alty sany gyzgyn rulon polat kesiş liniýalary. Kompaniýanyň 500-den gowrak işgäri bar, olaryň arasynda 70% -den gowragy kollej derejesi bar. Kompaniýa ISO 9001-2008, ISO14001-2004 we OHSAS18001 şahadatnamalaryny aldy.

Polat önümleriniň, alýumin profilleriniň we gaty enjamlaryň bir dükany, ähli talaplaryňyza laýyk gelýär. Howada, otlyda we deňizde Indepent Logistic, ýokary hilli iň gowy hyzmaty hödürleýär.

HUIYUAN, ISO9001-2000 hil ulgamyny tassyklamak bilen akkreditasiýa edildi, önümçilikden iberişe çenli ähli ugry yzarlamak bilen hilini üpjün etmek üçin hünärmen we berk tehniki gözleg toparyna eýe. Bu, müşderilerimiziň iň gowy hilli önümleri we iň gowy iş gatnaşyklaryny alyp biljekdigini kepillendirýär.

Güýçli polatdan daşary söwda üçin doly satuw we hyzmat topary bar we dürli tehniki talaplara we dürli ýurtlaryň we sebitleriň iş endiklerine laýyklykda önümçilik we eksport amallaryny gurap biler. Gaty önümçilik prosesine we hil gözegçiligi ulgamyna, hünär logistika transporty we port gaplaýyş berkitme hyzmatyna, ýokary hilli ýük daşaýan kompaniýany saýlamaga, geljekde kompaniýanyň önümleriniň wagtynda eltilip bilinjekdigini we dowam etdirilmegini üpjün etmek üçin öz wagtynda we netijeli yzarlaýyş hyzmatyna bil baglaýarys. kepillendirilen mukdar.

Içerde we daşary ýurtlarda müşderilere has gowy hyzmat etmek üçin, kompaniýanyň eksport harytlary üçin degişli şertnamalara gol çekişmek, gäminiň ortasynda ýer bellemek, gözden geçirmek, gümrük deklarasiýasy we beýleki amallar üçin jogapkärçilik çekýäris. Häzirki wagtda kompaniýanyň önümleri Günorta Koreýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogara, Gündogar Europeewropa, Günorta Amerika we beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edildi we müşderiler tarapyndan ýokary baha berildi. Homeurdumyzdaky we daşary ýurtly dostlarymyzy tüýs ýürekden çagyrýarys!

Korporatiw wezipe: müşderiler üçin gymmatlyk döretmek; işgärleriň ösüşi we bagty üçin platforma döretmek; ösen medeni düşünjeleriň we jemgyýetçilik ösüşiň we sazlaşygyň ýaýramagyna goşant goşmak. Birinji derejeli önümleri dörediň we müşderiler üçin iň ýokary peýdany dörediň.

Kärhananyň ruhy

tüýs ýürekden wepalylyk, baky söýgi.

Korporatiw görnüş

 Birinji derejeli iş, dowamly iş.

Korporatiw keşbi

siwilizasiýa, agzybirlik, zähmet, sazlaşyk

Baýlyk görnüşi

jemgyýeti al we jemgyýeti ulan

Topar stili

güýçli we başarnykly

● Iş pelsepesi: dogruçyl ýazmak, çäksiz täzelik, baky hyzmat, kämillik

● Maşgala düşünjesi: Kiçijik maşgalamyzy söýgi bilen dolandyryň we uly maşgalamyzy söýgi bilen guruň

● Hyzmat düşünjesi: höwes, yhlas, hünär ussatlygy, ünsi, ünsi we netijeliligi

● Ösüş düşünjesi: zehinleri ýygnamak we umumy ösüşi gözlemek

● Zehin düşünjesi: ilki bilen öz ornuna laýyk ahlak

● Hünär pelsepesi: işi söýmek, müşderilere hormat goýmak

● Dolandyryş pelsepesi: ýönekeý we täsirli