Zawod açyk binada alýumin profilini göni satýar

Gysga düşündiriş:

Alýumin garyndysy 6061,6063
Temper T5, T6
Standart GB5237.1-2017
Faceerüsti bejermek Fabrik gutarmak, Sandblasting, Anodizasiýa, Elektroforez, Polishing, Elektrik örtük, PVDF örtük, Agaç geçirmek we ş.m.
Reňk Custöriteleşdirilen
Galyňlyk Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti 30% goýum, T / T ugratmazdan ozal 70% balans; Göz astynda L / C.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reňk bilen örtülen alýumin zolagy owadan görnüşe we uzak wagtlap poslama garşylygy bar. Güýçüni gurmak aňsat, ýangyna garşylygy we ýylylygy tygşytlamak gaty gowy. Mundan başga-da, reňkli örtükli alýumin list, materialyň aýratynlygy sebäpli gaty tygşytly diýlip bilinýän gaty gowy gaýtadan ulanylýar.

Reňk bilen örtülen alýumin plastinkanyň üstünde aç-açan indentasiýa bolmaly däl, örtük ýok, ýa-da örtügiň içine zeper ýetmeli däldir, süýümlere, çyzylmalara we çişiklere ýol berilmeýär. Bularyň hemmesini görmek aňsat. Iň esasy zat, reňk bilen örtülen alýumin listiň reňk tapawudyna üns bilen seretmeli. Üns bermeseňiz, görmek aňsat däl, ýöne amaly wagtynda iň soňky bezeg täsirine täsir eder.

LED alýumin radiatorynyň ýylylyk ýaýramagynyň täsiri LED lampalaryň hyzmat ediş möhleti bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.

Gaty ýagdaýdaky ýagtylyk çeşmeleriniň täze nesli hökmünde LED yşyklandyryjy diodlaryň uzak ömri, ýokary netijeliligi, energiýany tygşytlamagy we daşky gurşawy goramak ýaly köp artykmaçlygy bar. Ekranda we yşyklandyryş meýdançalarynda giňden ulanylýar. Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen ösen tehnologiýa yzygiderli ulanylýar theagtylyk netijeliligi ýokarlanýar we çykdajylar azalmagyny dowam etdirýär.

LED yşyklaryň köp artykmaçlygy bar bolsa-da, häzirki LED yşyklar elektrik energiýasynyň diňe 20-30% -ini ýeňil energiýa, galan 70-80% -i ýylylyk energiýasyna, LED-den emele gelen ýylylyk energiýasy Ömri we ýagtylygy uly täsir edýär.

Adatça LED yşyklaryň temperaturasy 80 gradusdan ýokary bolmaly däldir diýip hasaplanýar. 60-70 ulanmak üçin amatly gurşaw, ýöne hakyky gurşawda etmek kyn. Amaly goşundylarda LED yşyk çeşmelerini ulanýan köçe çyralarynyň ulanylyşyna göz aýlalyň:

Içerki şäherde üç aýlyk synag geçirildi we netijeler synag wagtynda ulanylan LED yşyklarynyň 8,77%, 15.5% we 20,4% bolandygyny anyklady. Şeýle uly ýitginiň bolmagynyň sebäbi, bu köçe lampalarynyň işleýiş temperaturasynyň 80 gradusdan ýokary bolmagy, ýylylygyň ýaýramagynda näsazlygyň bardygyny aňladýar.

Önümiň görkezilmegi

Alýumin garyndysy 6061,6063
Temper T5, T6
Standart GB5237.1-2017
Faceerüsti bejermek Fabrik gutarmak, Sandblasting, Anodizasiýa, Elektroforez, Polishing, Elektrik örtük, PVDF örtük, Agaç geçirmek we ş.m.
Reňk Custöriteleşdirilen
Galyňlyk Custöriteleşdirilen
Tölegiň şerti 30% goýum, T / T ugratmazdan ozal 70% balans; Göz astynda L / C.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler