Henan, umumy maýa goýumlary 600 milliard ýuandan gowrak bolan betbagtçylykdan soňky dikeldiş taslamalaryny 8855 meýilleşdirýär

13-nji awgustda Henan welaýat häkimliginiň maglumat gullugy “Henan welaýaty betbagtçylykdan soňky dikeldiş işini tizleşdirýär” tapgyrynda bäşinji metbugat ýygnagyny geçirdi. Duşuşykda 12-nji awgusta çenli zyýan çeken sebitlerde 7,283 zeper ýeten taslamanyň hasaba alnandygy, ekerançylyk ýerleriniň suw konserwasiýasy, transport desgalary, şäher in engineeringenerçiligi, durmuş üpjünçiligi, energiýa we logistika ýaly möhüm ugurlary öz içine alýandygy habar berildi. Anokarda agzalan ýagdaý bilen bilelikde Henan welaýatda betbagtçylykdan soň dikeldiş taslamasynyň esasy kitaphanasyny döretdi. Bir tarapdan, betbagtçylykdan zyýan çeken taslamalaryň durkuny täzelemekde gowy iş eder. Beýleki tarapdan, suw tygşytlylygy we suw joşmalaryna gözegçilik, şäher suw basmagynyň öňüni almak, ekologiki gurşaw howpsuzlygy, gyssagly material saklamak we beýleki meýdanlary çaltlaşdyrar. Geljekde bolup biläýjek tebigy betbagtçylyklara täsirli jogap bermek, gysga tagtada bolmak ukyby. Häzirki wagtda umumy maýa goýumlary 600 milliard ýuandan gowrak bolan 8855 ätiýaçlyk taslamasy meýilleşdirildi.


Iş wagty: Awgust-25-2021