Önümçiligiň çäklendirilmegi ýeňilleşdirilmeýär we islegiň marginal gowulaşmagy artykmaç bolýar, bu bolsa inwentarlaryň yzygiderli ýok edilmegine kömek edýär.

Gurluşyk materiallary taýdan Demirgazyk-gündogar, Gündogar Hytaý we Demirgazyk-Günbatar Hytaý şu hepde enjamlaryň düýpli abatlanylmagy sebäpli az azaldy we beýleki sebitler önümçiligi dürli derejelere ýetirdi. Demirgazyk Hytaý we Günorta-Günbatar Hytaý has görnükli çykyş etdi. Şolaryň arasynda Demirgazyk Hytaý önümçilik çäklendirmelerini ýerine ýetirmekde berkligiň azajyk düzedilmegi we günorta-günbatarda elektrik togunyň kesilmeginiň täsiri bilen baglanyşykly. Ses şu hepde haýallady, şonuň üçin umumy üpjünçilik birneme ýokarlandy. Gyzgyn rulonlar nukdaýnazaryndan önümçilige täzeden başlan gyzgyn rulon kompaniýalarynyň paýy geçen aýdan ep-esli artdy we önümi 3,271,900 tonna çenli ýokarlandy. Dikeldilen önümçilik meýdanlary Demirgazyk we Günorta-Günbatar Hytaýda, azalýan önümçilik ýerleri Merkezi Hytaýda jemlenendir.

Gurluşyk materiallary taýdan ýurduň günorta we demirgazyk bölekleri degişlilikde jemi 38,000 tonna we 56,700 tonna, Gündogar Hytaýda bolsa 23,900 tonna artdy. Sebit nukdaýnazaryndan Günorta Hytaý, Demirgazyk Hytaý we Günorta-Günbatar Hytaý suw howdanlaryny azaltmagyň esasy sebitleridir. Gyzgyn rulon nukdaýnazaryndan günorta we demirgazyk sebitler geçen aý bilen deňeşdirilende 6500 tonna we 15 müň tonna azaldy, gündogar Hytaý bolsa öňki aýdan 7 müň tonna azaldy. Umuman aýdanyňda, aksiýalaryň häzirki ýokarlanmagy esasan Henan, Jiangsu, Hubeý we beýleki welaýatlardaky çeşmeleriň dolanyşygyndaky päsgelçilikleriň düýbünden aýrylmandygy we daşary ýurt aksiýalarynyň tizligi haýallady, ýöne galanlarynyň köpüsi bilen baglanyşykly welaýatlar henizem paýnamalarda peseliş tendensiýasyny saklaýarlar.

Gurluşyk materiallary nukdaýnazaryndan seredeniňde, günorta we demirgazyk sebitler geçen hepdeden 75,900 tonna we 34,900 tonna azaldy, Gündogar Hytaý bolsa geçen hepdeden 17,000 tonna artdy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende häzirki Demirgazyk Hytaý geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 8,93 tonna, Gündogar Hytaý we Günorta Hytaý bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 46,400 tonna we 564,800 tonna pesdir. Gyzgyn rulon nukdaýnazaryndan Gündogar Hytaý we Demirgazyk Hytaý geçen hepdeden degişlilikde 13,800 tonna we 10,600 tonna, Günorta Hytaý bolsa geçen hepdeden 25 000 tonna artdy. Umuman aýdanyňda, bu hepde sosial inwentarlaryň azalmagy geçen hepde bilen deňeşdirilende hasam giňeldi. Gaty islegiň kem-kemden gowulaşmagy bilen birlikde, spekulýatiw isleg bilenem baglanyşykly. Käbir söwdagärler az mukdarda inwentara başlamak üçin başlangyç etdiler.
Bu hepde bäş sany esasy önümiň umumy sanawy 21 347 200 tonna bolup, geçen hepdeden 232,700 tonna azaldy. Olaryň arasynda gurluşyk materiallarynyň sanawy 166,200 tonna, 1,2% azaldy; tabaklaryň sanawy 0,9% azalmak bilen 66,500 tonna boldy. Öňki döwrüň umumy sanawy 21,57 million tonna bolup, geçen hepdeden 209,800 tonna köpeldi. Şolaryň arasynda gurluşyk materiallarynyň sanawy 234,400 tonna artdy, 1,7% azaldy; tabaklaryň sanawy 0,3% peselip, 24,600 tonna düşdi.
Giňişleýin netije]

Üpjünçilik nukdaýnazaryndan umumy üpjünçilik şu hepde birneme ýokarlandy, bir aýyň dowamynda 51,400 tonna uzyn önüm we 49,300 tonna plastinka önümçiligi artdy. Uly göwrümli önümçiligiň azalmagy, esasan, islegiň peselmegi, poladyň bahasynyň peselmegi, polat kärhanalarynyň girdejileriniň azalmagy, ýygy-ýygydan tebigy betbagtçylyklar we beýleki faktorlar, milli syýasat çäklendirmeleri we önümçilik çäklendirmeleri ýaly köp faktorlaryň täsiri bilen baglanyşyklydygyny ýatladýarys. bazar, ýerli önümçilik çäklendirmeleri we önümçiligi azaltmak meýilnamalary yzygiderli durmuşa geçirildi. Polat önümleriniň bäş esasy görnüşi ýylyň dowamynda birneme pes derejä çenli azaldy. Awgust aýynyň ortalaryna ýakynlaşmak, çäklendirilmedik önümçilik, isleg marjasynyň gowulaşmagy, ýagyş betbagtçylyklaryny dolandyrmak we ş.m. ýaly amatly faktorlaryň täsiri, polat bahalarynyň gözleg işi, polat kärhanalarynyň girdeji derejesiniň ep-esli dikeldilmegi, häzirki partlama peç kärhanalarynyň arka tarapy, gyzgyn rulon we tabak girdejileri degişlilikde 750 ýuana / tonna, 917 ýuana / tonna we 1115 ýuana / tonna ýetdi, bu bolsa polat kompaniýalarynyň önümçiligi dowam etdirmek islegini artdyrdy. Emma geçen ýylky üpjünçilik tendensiýasyndan çen tutsaň, 2020-nji ýylyň awgusty ýylyň ikinji ýarymynda eýýäm ýokary dereje bolupdy we şondan soň önümçilik kem-kemden azaldy. Şonuň üçin bäş esasy sortuň häzirki üpjünçiliginiň ýylyň ikinji ýarymynda adaty derejä ýetendigi aradan aýrylmaýar. Soňky döwürde önümçiligiň belli bir ýokarlanmagy ýerli sebtiň durmuşa geçirilmegine baglydyr.

Talap tarapynda, makro maglumatlar nukdaýnazaryndan gozgalmaýan emläk satuw bölümi sowamagyny dowam etdirýär, gozgalmaýan emläk düzgünleşdirmesi “birikdirmegi” artdyrdy, awtoulaglaryň we ekskawatorlaryň öndürilmegi we satylmagy kanagatlanarly däl. Hemmesi sarp etmegiň gowulaşmandygyny görkezýän ýaly. Şeýle-de bolsa, häzirki inwentar üýtgeşmelerinden çen tutsaň, polat fabriginiň inwentarlary we bazar inwentarlary bir wagtda azaldy. Ululygy uly bolmasa we polat sarp etmegiň takyk tendensiýasy bolmasa-da, islegiň çäginde gowulaşmak tendensiýasynyň üýtgemezligi gaty ýokary. Şeýle hem 500-den gowrak içerki beton kompaniýasynyň iberiş ýagdaýyndan beton kompaniýalarynyň iberişleriniň 70% -den gowragynyň dikeldilendigini we gurluşyk meýdançalaryna bolan islegiň boşadyljakdygyny, plitalaryň sarp edilişiniň netijeli boljakdygyny görmek bolýar. esasan güýçli eksport bilen goldanýar. Geçen ýyl inwentar üýtgeşmelerinden çen tutsaň, sentýabryň başyndan bäri ep-esli ýitgi boldy. Milli günüň dowamynda inwentar birneme ýokarlanandygyna garamazdan peseliş tendensiýasy dynç alyşdan soň ýylyň ahyryna çenli dowam etdi. Bu ýylky syýasatda önümçilige köp çäklendirmeler girizilen hem bolsa, içerki berk talap çaklamalary üçin potensial bar. Şonuň üçin ýylyň ikinji ýarymynda sarp etmegiň we sarp etmegiň derejesine garaşyp bolar.


Iş wagty: Awgust-25-2021